MSN 網路一直斷線  斷線時    ping 吳哥窟指令  得到如下三種回應 可判定問題點, 以對應方式處理術後面膜: 按[開始]>按[執行]>輸入指令 CMD /k ping 房屋買賣168.95.1.1 -n 10     情況一. 網路斷線褐藻醣膠  回應如下:        買屋Request timed 裝潢out.        Request 西裝外套timed out.        室內設計Request timed 九份民宿out.        Request ARMANItimed out.         斷線 or 網卡故障 ,檢查ADSL 燈號 - http://tinyurl.com/662mct
創作者介紹
創作者 zq96zqdkvo 的頭像
zq96zqdkvo

仙境

zq96zqdkvo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()